Học câu

Hey, Maria! Have you finished your exam?
Này, Maria! Làm xong bài kiểm tra rồi hả?
Thu âm
Nghe lại
Yes, I have.
Ừ, mình xong rồi.
Thu âm
Nghe lại
Was it difficult?
Có khó không?
Thu âm
Nghe lại
Well, it was quiet hard.
Ồ, cũng khá khó đấy.
Thu âm
Nghe lại
Did you pass?
Cậu có qua không?
Thu âm
Nghe lại
I don't know... she didn't tell me.
Mình không biết... cô ấy không nói cho mình.
Thu âm
Nghe lại
What the questions did she ask?
Cô ấy hỏi những câu gì vậy?
Thu âm
Nghe lại
First she asked me what my name was.
Đầu tiên cô ấy hỏi tên mình là gì.
Thu âm
Nghe lại
That was easy, wasn't it?
Dễ quá phải không?
Thu âm
Nghe lại
... then she asked me where I came from, and how long I'd been studying at the school.
... sau đấy cô ấy hỏi mình đến từ đâu, và mình đã học ở trường bao lâu rồi.
Thu âm
Nghe lại
... and what else did she ask?
... cô ấy còn hỏi gì nữa?
Thu âm
Nghe lại
She asked when I had begun studying English, and she asked how I would use English in the future.
Cô ấy hỏi khi nào mình bắt đầu học tiếng Anh, và cô ấy hỏi mình sẽ sử dụng tiếng Anh thế nào trong tương lai.
Thu âm
Nghe lại
Go on... go on
Tiếp đi...
Thu âm
Nghe lại
Then she asked me if I like the school, and if I lived with my parents.
Sau đấy cô ấy hỏi mình có thích trường không, và mình có sống với bố mẹ không.
Thu âm
Nghe lại
Anything else?
Còn gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
Oh, Victor! I'm trying to remember...
Ôi, Victor! Mình đang cố nhớ...
Thu âm
Nghe lại
Oh, yes! She asked if I spoke any other languages.
À, đúng rồi! Cô ấy hỏi mình có nói ngoại ngữ nào khác không.
Thu âm
Nghe lại
Is that all?
Thế thôi hả?
Thu âm
Nghe lại
Oh, there were a lot of other questions.
Ấy, với lại có nhiều câu hỏi khác lắm.
Thu âm
Nghe lại
She asked me what my hobbies were, and she asked me to tell her about them.
Cô ấy hỏi sở thích của mình là gì và bảo mình kể với cô ấy về nó.
Thu âm
Nghe lại
Then she gave me a picture and asked me to describe it.
Sau đó cô ấy đưa mình một bức tranh và yeu cầu mình tả nó.
Thu âm
Nghe lại
Oh, and then I was asked to read a passage.
Ồ, rồi mình được yêu cầu đọc một đoạn văn.
Thu âm
Nghe lại
What did she say at the end?
Cuối cùng cô ấy nói gì?
Thu âm
Nghe lại
Ah! She asked me to tell you to go in... immediately.
A! Cô ấy bảo mình nói với cậu là đi vào... ngay lập tức.
Thu âm
Nghe lại