17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

english

(thuộc) Anh

Xóa

sugar

đường

Xóa

holiday

ngày lễ, kỳ nghỉ

Xóa

tourist

khách du lịch

Xóa

pardon

sự tha thứ, sự tha lỗi