Atomic

CEFR - Level B2

EXPERIENCES

học từ vựng

0%

Từ cần học

weakness

/ˈwiːk.nəs/

điểm yếu, nhược điểm, khuyết điểm

strength

/streŋθ/

điểm mạnh

a man of great strength

challenge

/ˈtʃæl.ɪndʒ/

sự thách thức, sự thử thách

accept a challenge

leader

/ˈliː.dər/

người lãnh đạo

the leader of the Opposition

identity

/aɪˈden.tə.ti/

bản sắc, bản chất

this is a clear case of mistaken identity

explore

/ɪkˈsplɔːr/

tìm hiểu, khảo sát

relevant

/ˈrel.ə.vənt/

thích đáng, thích hợp

have all the relevant documents ready

worthwhile

/ˌwɜːθˈwaɪl/

đáng giá, quan trọng

nursing is very worthwhile career

welcoming

/ˈwel.kəm.ɪŋ/

thân thiện, niềm nở, chào đón

a welcome visitor

skill

/skɪl/

kỹ năng

show great skill at telling stories

promote

/prəˈməʊt/

đề bạt, thăng chức

he was promoted to [the rank of] sergeant

talented

/ˈtæl.ən.tɪd/

tài năng

a talented musician

Chọn tất cả