Atomic

TOEFL (NEW)

FAMILY RELATIONSHIPS

học từ vựng

0%

Từ cần học

ancestral

/æn'sestrəl/

từ đường

her ancestral home

descendant

/dɪˈsen.dənt/

con cháu

the descendants of Queen Victoria

inheritance

/ɪnˈher.ɪ.təns/

sự thừa kế

the title passes by inheritance to the eldest son

kin

/kɪn/

bà con thân thiết, họ hàng

all his kin were at the wedding

paternal

/pəˈtɜː.nəl/

(thuộc) cha, phía nội

paternal authority

proximity

/prɒkˈsɪm.ə.ti/

trạng thái ở gần

proximity of blood

sentiment

/ˈsen.tɪ.mənt/

tình cảm, cảm xúc

a love story full of cloying sentiment

sibling

/ˈsɪb.lɪŋ/

anh chị em ruột

I have two brothers and a sister, three siblings in all

member

/ˈmem.bər/

thành viên

every member of her family came to the wedding

close

/kləʊz/

gần, thân

a close relative

scatter

/ˈskæt.ər/

phân tán

the crowd scattered

govern

/ˈɡʌv.ən/

chi phối, ảnh hưởng

in Great Britain the Queen reigns, but elected representatives of the people govern the country

couple

/ˈkʌp.əl/

cặp đôi

married couples

cohesion

/kəʊˈhiː.ʒən/

sự dính liền, sự gắn kết

the cohesion of the family unit

tend

/tend/

có khuynh hướng

she tended her husband lovingly during his long illness

maintain

/meɪnˈteɪn/

duy trì, giữ gìn

maintain friendly relations

marriage

/ˈmær.ɪdʒ/

sự kết hôn, hôn nhân

an offer of marriage

bride

/braɪd/

cô dâu

against

/əˈɡenst/

phản, chống lại

we were rowing against the current

Chọn tất cả