Atomic

600 từ vựng toeic

Financial Statements : Bản Báo Cáo Tài Chính

học từ vựng

0%

Từ cần học

desire

/dɪˈzaɪər/

thèm muốn, khao khát, ao ước

the two leaders spoke of their desire for improved relations

detail

/ˈdiː.teɪl/

chi tiết, tỉ mỉ

please give me all the details

forecast

/ˈfɔː.kɑːst/

(n) sự dự báo trước; (v) dự báo, dự đoán, đoán trước

forecast that it will rain tomorrow

level

/ˈlev.əl/

mức, cấp, cấp bậc, trình độ

level ground

overall

/ˌəʊ.vəˈrɔːl/

toàn bộ, toàn thể, tất cả; nói chung

the overall cost of the carpet including sales tax and fitting

perspective

/pəˈspek.tɪv/

luật xa gần, luật phối cảnh; cảnh trông xa, viễn cảnh, triển vọng

project

/ˈprɒdʒ.ekt/

kế hoạch, đồ án, dự án

a project to establish a new national park

realistic

/ˌrɪəˈlɪs.tɪk/

hiện thực, thực tế

target

/ˈtɑː.ɡɪt/

(v) đặt mục tiêu nhắm vào; (n) mục tiêu, mục đích (goal)

target practice

translation

/trænzˈleɪ.ʃən/

bản dịch, bài dịch; ‹sự› dịch, chuyển sang, giải thích, truyền đạt

typically

/ˈtɪp.ɪ.kəl.i/

tiêu biểu, điển hình; đặc thù, đặc trưng, đặc tính

he is typically America

yield

/jiːld/

sản lượng; lợi tức, hoa lợi

trees that no longer yield fruit

Chọn tất cả