Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Let’s meet Mrs Edna Campbell, from Glassgow.
Chúng ta hãy gặp bà Edna Campbell, quê ở Glasgow.
This is her kitchen, and on the table there are two piles of dirty clothes.
Đây là nhà bếp của bà và hện giờ trên bàn đang có hai đống quần áo dơ.
Mrs Campbell's got three young children and she has to do a lot of washing.
Bà Campbell có ba con nhỏ nên bà ấy phải giặt giũ nhiều.
Now, we've got two identical "British Electric" automatic washing machines in the kitchen.
Hiện giờ trong bếp đang có hai máy giặt tự động hiệu "British Electric" giống hệt nhau.
Mrs Campbell's going to wash this pile of clothes in new "Fizz" detergent, and that pile in another well-known washing powder.
Bà Campbell sắp giặt đống quần áo này bằng bột giặt Fizz mới, và chồng quần áo kia bằng một loại bột giặt nổi tiếng khác.
Now both machines are working, and Mrs Campbell making up a cup of tea!
Hiện giờ cả hai máy đang hoạt động và bà Campbell pha cho chúng tôi một tách trà!
Ah, both machines have stopped and she taken the clothes out of them.
A, cả hai máy ngưng hoạt động và bà ấy đang lấy quần áo ở trong máy ra.
Well, Mrs Campbell! What do you think?
Bà Campbell này, ý kiến của bà thế nào?
Well, I've washed these clothes in "Fizz" and those clothes in the other powder.
Tôi giặt những thứ quần áo này bằng bột giặt Fizz và những thứ kia bằng bột giặt khác.
Can you see any difference?
Bà có thấy khác biệt gì không?
Ah, yes! These clothes are much cleaner.
Ừ, những chiếc quần áo này sạch hơn nhiều.
And they are whiter and softer than the others.
Chúng trắng hơn và mịn hơn những thứ khác.
These clothes? You washed these clothes in new "Fizz"!
Những thứ quần áo này à? Bà giặt chúng bằng bột giặt Fizz mới à!
That's right... oh, it's much better than my usual powder.
Phải... ồ, thứ bột giặt này tốt hơn loại bột giặt tôi thường dùng.
My clothes have never been cleaner than this!
Quần áo của tôi chưa bao giờ sạch như thế này!
Well... which powder are you going to buy next time?
Thế thì lần sau bà giặt loại bột giặt nào?
New "Fizz" of course. It's the best powder I've ever used!
Đương nhiên là bột giặt Fizz rồi. Đó là loại bột giặt tốt nhất mà tôi thường dùng!
Học câu