17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

dirty

bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy

Xóa

powder

bột; bụi

Xóa

identical

giống, đồng nhất

Xóa

difference

sự khác biệt

Xóa

usual

thường, thông thường, thường lệ

Xóa

automatic

tự động