Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

dirty

/ˈdɜː.ti/

bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy

dirty hands

powder

/ˈpaʊ.dər/

bột; bụi

talcum powder

identical

/aɪˈden.tɪ.kəl/

giống, đồng nhất

this is the identical room we stayed in last year

difference

/ˈdɪf.ər.əns/

sự khác biệt

usual

/ˈjuː.ʒu.əl/

thường, thông thường, thường lệ

usual clothes

automatic

/ˌɔː.təˈmæt.ɪk/

tự động

an automatic washing-machine

Chọn tất cả