Atomic

TOEFL (NEW)

FOOD CROPS

học từ vựng

0%

Từ cần học

demand

/dɪˈmɑːnd/

sự yêu cầu, nhu cầu

it is impossible to satisfy all your demands

abandon

/əˈbæn.dən/

từ bỏ

abandon a hope

obtain

/əbˈteɪn/

đạt được

he always manages to obtain what he wants

rainfall

/ˈreɪn.fɔːl/

lượng mưa

an annual rainfall of 50cm

irrigation

/ˌɪr.ɪˈɡeɪ.ʃən/

sự tưới tiêu

irrigation canals

production

/prəˈdʌk.ʃən/

sản lượng

oil production

productivity

/ˌprɒd.ʌkˈtɪv.ə.ti/

năng suất

the size of the crop depends on the productivity of the soil

seed

/siːd/

hạt giống

sow a row of seeds

soil

/sɔɪl/

đất trồng

alluvial soil

incompetence

/ɪnˈkɒm.pɪ.təns/

sự thiếu trình độ, năng lực

specialist

/ˈspeʃ.əl.ɪst/

chuyên gia

hurdle

/ˈhɜː.dəl/

rào cản

five furlongs over hurdles

technique

/tekˈniːk/

kỹ thuật, thủ thuật

apply modern techniques to a traditional craft

photosynthesis

/ˌfəʊ.təʊˈsɪn.θə.sɪs/

(sinh vật học) sự quang hợp

sustainable

/səˈsteɪ.nə.bəl/

bền vững

boost

/buːst/

nâng cao, đẩy mạnh

boost an electric current

method

/ˈmeθ.əd/

phương pháp

modern methods of teaching arithmetic

Chọn tất cả