Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Laura Bruce is a trainee reporter for the London Evening Echo.
Laura Bruce là một phóng viên thực tập cho kênh London Evening Echo.
Last week several famous people arrived at London Airport.
Tuần trước, nhiều người nổi tiếng đã đáp xuống sân bay London.
Laura was sent to interview them. Nobody told her very much.
Laura được cử tới phỏng vấn họ. Chẳng ai nói gì nhiều với cô.
"I'm very busy. I've got a lot of appointments.
"Tôi rất bận. Tôi có rất nhiều cuộc hẹn.
I can't say very much.
Tôi không thể nói gì nhiều.
I love England.
Tôi yêu nước Anh.
I've been here many times before.
Tôi đã tới đây rất nhiều lần rồi.
I enjoyed my visit in January.
Tôi tận hưởng chuyến thăm vào tháng Một.
I'll only be in England for twelve hours.
Tôi sẽ chỉ ở lại Anh trong 12 tiếng.
I'm going to meet the Prime Minister.
Tôi sẽ gặp ngài Thủ tướng.
I have no other comments."
Tôi không có bình luận nào khác."
Dr Sowanso visited England yesterday.
Tiến sĩ Sowanso đã thăm Anh hôm qua.
He arrived at London Airport at 10 am, and we asked him to comment on the international situation.
Ông xuống sân bay London lúc 10 giờ sáng và chúng tôi hỏi ông có bình luận gì về tình hình quốc tế.
He just made a brief statement.
Ông chỉ phát biểu ngắn gọn.
He said he was very busy, and that he'd got a lot of appointments.
Ông nói mình rất bận rộn và có nhiều cuộc hẹn.
He said he couldn't say very much, but he said he loved England.
Ông nói ông không thể nói gì nhiều, nhưng ông nói yêu nước Anh.
He said that he had been here many times, and that he had enjoyed his visit in January.
Ông nói mình đã tới đây nhiều lần, và ông rất thích chuyến thăm hồi tháng Một.
He said he would be in England for only twelve hours, and that he was going to meet the Prime Minister.
Ông nói ông sẽ chỉ ở Anh trong 12 tiếng và ông sẽ gặp ngài Thủ tướng.
He said he had no other comments.
Ông nói rằng mình không có bình luận gì khác.
"I like newspaper reporters, but I haven't got time to say much.
"Tôi thích phóng viên báo chí, nhưng tôi không có thời gian để nói nhiều.
Just that I'm the greatest!
Chỉ là tôi là người vĩ đại nhất!
I've always been the greatest, and I always will be the greatest.
Tôi đã luôn và sẽ luôn là kẻ vĩ đạt nhất.
I can beat anybody in the world!
Tôi có thể đánh bại bất kì ai trên thế giới này!
I've beaten Leo Fink before.
Tôi đã từng đánh bại Leo Fink trước đó.
I knocked him out in Miami, and I'm going to knock him out in Sao Paulo.
Tôi đã nốc ao anh ta ở Miami, và sẽ tiếp tục đánh bại anh ta ở Sao Paulo.
I'll be the champion forever! Excuse me..."
Tôi sẽ mãi là nhà vô địch! Xin lỗi..."
Brutus Cray stopped at London Airport on his way from Frankfurt to Sao Paulo.
Brutus Cray dừng lại ở sân bay Anh trên đường từ Frankfurt tới Sao Paulo.
I managed to see him in the V.I.P. lounge.
Tôi đã gặp được anh ở phòng chờ V.I.P.
Brutus was in a hurry.
Brutus đang rất vội.
He said he liked newspaper reporters, but that he hadn't got time to say much.
Anh nói anh thích phóng viên báo chí nhưng không có thời gian để nói nhiều.
He said he was the greatest, he had always been the greatest, and he always would be the greatest.
Anh nói mình là người vĩ đại nhất và mình đã luôn và sẽ luôn là kẻ vĩ đạt nhất.
He said he could beat anybody in the world.
Anh nói mình có thể đánh bại bất kì ai trên thế giới này
He also said he had beaten Leo Fink before.
Anh nói rằng anh từng đánh bại Leo Fink trước đó.
He said he had knocked Fink out in Miami, and that he was going to knock him out in Sao Paulo.
Anh nói anh từng đánh bại Fink ở Miami, và rằng anh sẽ lại hạ đo ván anh ta ở Sao Paulo.
He also said he would be the champion forever!
Anh cũng nói mình sẽ mãi là nhà vô địch!
Học câu