Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

briefcase

/ˈbriːf.keɪs/

cái cặp, cặp sách

salad

/ˈsæl.əd/

rau trộn dầu giấm

mushroom

/ˈmʌʃ.ruːm/

nấm

fried mushrooms

mix

/mɪks/

trộn, trộn lẫn

mix mortar

edge

/edʒ/

rìa, lề; bờ, gờ

put an edge on an axe

jeep

/dʒi:p/

xe gíp

bridge

/brɪdʒ/

cây cầu

a bridge across the stream

cheese

/tʃiːz/

pho mát

passenger

/ˈpæs.ən.dʒər/

hành khách

the driver of the car was killed in the crash but both passengers escaped unhurt

jam

/dʒæm/

mứt

church

/tʃɜːtʃ/

nhà thờ

Chọn tất cả