Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

area

/ˈeə.ri.ə/

khu vực

the kitchen is 12 square metres in area (has an area of 12 square metres)

stay

/steɪ/

ở lại

stay [at] home

apartment

/əˈpɑːt.mənt/

căn hộ

movie

/ˈmuː.vi/

phim, phim truyện

go to [see] a movie

introduce

/ˌɪn.trəˈdʒuːs/

giới thiệu

allow me to introduce my wife

visit

/ˈvɪz.ɪt/

thăm, ghé thăm

visiting hours at a hospital

Chọn tất cả