Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP - READING & WRITING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

quality

/ˈkwɒl.ə.ti/

phẩm chất

goods of poor quality

acquaintance

/əˈkweɪn.təns/

người quen

he has a little acquaintance with the Japanese language

two-sided

/'tu:'saidid/

hai mặt, hai phía

affair

/əˈfeər/

mối quan hệ

it's not my affair

friendship

/ˈfrend.ʃɪp/

tình bạn

close

/kləʊz/

thân thiết (mối quan hệ)

a close relative

safe

/seɪf/

an tâm, an toàn

you'll be safe here

lasting

/ˈlɑː.stɪŋ/

lâu bền, bền vững, dài lâu

his policies had a lasting effect on our country's economy

unselfishness

/ʌnˈsel.fɪʃ.nəs/

tính không ích kỷ

give-and-take

/ɡɪv ənd teɪk/

sự nhường nhịn, sự cho và nhận

constancy

/ˈkɒn.stən.si/

sự kiên định

enthusiasm

/ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/

sự hăng hái, sự nhiệt tình

interest

/ˈɪn.trəst/

lợi ích, quyền lợi

show [an] interest in something

troubled

/ˈtrʌb.əld/

băn khoăn, lo lắng, buồn phiền

down

/daʊn/

chán nản, thất vọng

the sun went down below the horizon

Chọn tất cả