Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP - READING & WRITING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

influence

/ˈɪn.flu.əns/

ảnh hưởng, tác động, chi phối

the influence of the climate on agricultural production

secret

/ˈsiː.krət/

bí mật

secret treaty

pursuit

/pəˈsjuːt/

sự theo đuổi, mục tiêu

he devoted his life to the pursuit of pleasure

mutual

/ˈmjuː.tʃu.əl/

lẫn nhau, qua lại, chung

mutual affection

lifelong

/ˈlaɪf.lɒŋ/

suốt đời

my lifelong friend

loyalty

/ˈlɔɪ.əl.ti/

lòng trung thành

swear an oath of loyalty to the King

readily

/ˈred.əl.i/

dễ dàng

trust

/trʌst/

lòng tin, sự tin tưởng

I have absolute trust in the [skill of] doctors

sympathy

/ˈsɪm.pə.θi/

sự cảm thông, sự đồng cảm

feel great sympathy with somebody

benefit

/ˈben.ɪ.fɪt/

lợi, lợi ích

my holiday wasn't of much benefit to me

pleasure

/ˈpleʒ.ər/

điều thú vị, niềm say mê

a work of art that has given pleasure to millions of people

changeable

/ˈtʃeɪn.dʒə.bəl/

dễ thay đổi, hay thay đổi

a changeable weather

rumour

/ˈruː.mər/

tin đồn, lời đồn thổi

rumour has it (goes) that

gossip

/ˈɡɒs.ɪp/

chuyện tầm phào, chuyện ngồi lê đôi mách

sorrow

/ˈsɒr.əʊ/

nỗi buồn, sự đau khổ, sự buồn phiền

express sorrow for having done wrong

suspicious

/səˈspɪʃ.əs/

sự hoài nghi, sự ngờ vực

a suspicious look

uncertain

/ʌnˈsɜː.tən/

không kiên định

uncertain about (of) one's legal rights

Chọn tất cả