Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP - SPEAKING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

appearance

/əˈpɪə.rəns/

vẻ bề ngoài, ngoại hình, diện mạo

the sudden appearance of a policeman caused the thief to run away

nose

/nəʊz/

cái mũi

hit somebody on the nose

forehead

/ˈfɒr.ɪd/

trán, vầng trán

square

/skweər/

vuông vức, có hình chữ điền

a square room

crooked

/ˈkrʊk.ɪd/

còng (lưng); khoằm (mũi)

face

/feɪs/

khuôn mặt

go and wash your face

height

/haɪt/

chiều cao, độ cao

what is the height of the mountain?

medium

/ˈmiː.di.əm/

trung bình, cỡ vừa

commercial television is an effective medium for advertising

modest

/ˈmɒd.ɪst/

khiêm tốn

be modest about one's achievements

understanding

/ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/

thấu hiểu người khác, dễ thông cảm

have a good understanding of economics

generous

/ˈdʒen.ər.əs/

hào phóng, rộng rãi

generous with one's money

helpful

/ˈhelp.fəl/

hay giúp đỡ người khác, sẵn sàng giúp đỡ

a helpful suggestion

hospitable

/hɒsˈpɪt.ə.bəl/

hiếu khách, mến khách

sincere

/sɪnˈsɪər/

chân thành

it is my sincere belief that

good-looking

/ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ/

khá xinh, ưa nhìn, có ngoại hình tốt

she's terribly good-looking

caring

/ˈkeə.rɪŋ/

quan tâm tới người khác, chu đáo

caring parents

handsome

/ˈhæn.səm/

đẹp trai

broad

/brɔːd/

rộng

a broad street

oval

/ˈəʊ.vəl/

hình trái xoan

the mirror is oval

grey

/ɡreɪ/

xám; hoa râm (tóc)

grey suit

Chọn tất cả