Atomic

TIẾNG ANH LỚP 11

FRIENDSHIP SPEAKING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

calm

/kɑːm/

điềm tĩnh, bình tĩnh

a calm, cloudless day

interviewee

/ˌɪn.tə.vjuˈiː/

người được phỏng vấn

journalist

/ˈdʒɜː.nə.lɪst/

nhà báo

profile

/ˈprəʊ.faɪl/

mô tả sơ lược, tiểu sử sơ lược

his handsome profile

patient

/ˈpeɪ.ʃənt/

kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

you'll have to be patient with my mother, she's going rather deaf

keenly

/'ki:nli/

một cách đam mê, một cách háo hức

eager

/ˈiː.ɡər/

háo hức, hăm hở

intelligent

/ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/

thông minh, sáng dạ

an intelligent child

studious

/ˈstjuː.di.əs/

ham học, hiếu học, chăm học

a studious pupil

quick-witted

/ˌkwɪkˈwɪt.ɪd/

nhanh trí

good-natured

/ˌɡʊdˈneɪ.tʃəd/

hiền hậu, tốt bụng

humorous

/ˈhjuː.mə.rəs/

hài hước

a humorous writer

friendly

/ˈfrend.li/

thân thiện

friendly relations

admire

/ədˈmaɪər/

hâm mộ, ngưỡng mộ; khâm phục

I admire him for his success in business

pleasant

/ˈplez.ənt/

dễ chịu, vui vẻ, dễ thương

a pleasant afternoon

honest

/ˈɒn.ɪst/

thật thà, trung thực, thành thật

an honest witness

Chọn tất cả