Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

FUTURE JOBS - READING 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

avoid

/əˈvɔɪd/

tránh

to avoid the city centre, turn right here

interview

/ˈɪn.tə.vjuː/

cuộc phỏng vấn

an interview between the job applicant and the director

vacancy

/ˈveɪ.kən.si/

vị trí, chức vụ bỏ trống; chỗ khuyết

no vacancies

express

/ɪkˈspres/

bày tỏ, thể hiện

an express train

candidate

/ˈkæn.dɪ.dət/

người xin việc, ứng viên

position

/pəˈzɪʃ.ən/

vị trí, công việc

from his position on the cliff top, he had a good view of the harbour

recommendation

/ˌrek.ə.menˈdeɪ.ʃən/

sự giới thiệu; sự tiến cử

advertise

/ˈæd.və.taɪz/

quảng cáo

advertise a meeting

available

/əˈveɪ.lə.bəl/

sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng

you will be informed when the book becomes available

mention

/ˈmen.ʃən/

kể ra, nói đến, đề cập

that was not mentioned in this letter

honest

/ˈɒn.ɪst/

thật thà, trung thực, thành thật

an honest witness

nervous

/ˈnɜː.vəs/

hồi hộp, bồn chồn, lo lắng

nervous disorder

Chọn tất cả