Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

FUTURE JOBS - READING 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

previous

/ˈpriː.vi.əs/

trước (thời gian, thứ tự)

the previous day

stress

/stres/

nhấn mạnh, khẳng định

the stresses and strains of modern life

congratulations

/kən,græt∫ʊ'lei∫n/

xin chúc mừng

comment

/ˈkɒm.ent/

lời nói, lời nhận xét, lời bình luận

make comments on an event

account

/əˈkaʊnt/

bản kê khai, bản báo cáo

send in an account

enthusiasm

/ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/

sự hăng hái, sự nhiệt tình

keenness

/'ki:nnis/

sự say mê, sự thiết tha, sự thích thú

offer

/ˈɒf.ər/

đề nghị

the company has offered a high salary

reduce

/rɪˈdʒuːs/

giảm, giảm bớt, hạ

reduce speed

shortcoming

/ˈʃɔːtˌkʌm.ɪŋ/

điểm hạn chế, nhược điểm

Chọn tất cả