17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

apply

ứng dụng, áp dụng

Xóa

electrician

thợ điện

Xóa

policeman

cảnh sát

Xóa

journalist

nhà báo

Xóa

rewarding

bổ ích; đáng làm (việc, nhiệm vụ,...)

Xóa

salary

tiền lương

Xóa

interesting

thú vị