Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

FUTURE JOBS - SPEAKING

học từ vựng

0%

Từ cần học

apply

/əˈplaɪ/

ứng dụng, áp dụng

apply for a post

electrician

/ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/

thợ điện

we need an electrician to mend the iron

policeman

/pəˈliːs.mən/

cảnh sát

journalist

/ˈdʒɜː.nə.lɪst/

nhà báo

rewarding

/rɪˈwɔː.dɪŋ/

bổ ích; đáng làm (việc, nhiệm vụ,...)

a rewarding films

salary

/ˈsæl.ər.i/

tiền lương

has your salary been paid yet?

interesting

/ˈɪn.trəs.tɪŋ/

thú vị

interesting books

Chọn tất cả