Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

FUTURE JOBS - WRITING

học từ vựng

0%

Từ cần học

visitor

/ˈvɪz.ɪ.tər/

khách, người đến thăm

trip

/trɪp/

chuyến đi ngắn ngày

she tripped over the cat and fell

contact

/ˈkɒn.tækt/

liên hệ, liên lạc

his hand came into contact with a hot surface

accompany

/əˈkʌm.pə.ni/

đi theo, đi cùng

he was accompanied on the expedition by his wife

fluent

/ˈfluː.ənt/

thông thạo, lưu loát

be fluent in speech

neatly

/ˈniːt.li/

gọn gàng

Chọn tất cả