Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Starter)

GEOGRAPHICAL AREAS

học từ vựng

0%

Từ cần học

abroad

/əˈbrɔːd/

ở nước ngoài

live abroad

area

/ˈeə.ri.ə/

khu vực

the kitchen is 12 square metres in area (has an area of 12 square metres)

border

/ˈbɔː.dər/

biên giới

capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

thủ đô; thủ phủ

continent

/ˈkɒn.tɪ.nənt/

lục địa, châu lục

country

/ˈkʌn.tri/

nước, quốc gia

European countries

east

/iːst/

hướng đông; phía đông

geography

/dʒiˈɒɡ.rə.fi/

địa lý; môn địa lý

a geography book

geographer

/dʒiˈɒɡ.rə.fər/

nhà địa lý

local

/ˈləʊ.kəl/

(thuộc) địa phương

a local train

located

/ləʊ'keit/

nằm ở (nơi chốn)

locate a town on a map

location

/ləʊˈkeɪ.ʃən/

địa điểm, vị trí

a suitable location for new houses

north

/nɔːθ/

phía bắc, miền bắc

cold winds from the north

region

/ˈriː.dʒən/

vùng, miền

the tropical region

south

/saʊθ/

phía nam, miền nam

the window faces south

west

/west/

phía tây, miền tây

Chọn tất cả