Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
George W. Bush: 'Inaugural Address'
George W. Bush: 'Diễn văn nhậm chức'
President Clinton, distinguished guests and my fellow citizens, the peaceful transfer of authority is rare in history, yet common in our country.
Thưa tổng thống Clinton, các vị khách quý cùng toàn thể những công dân yêu quý, sự chuyển giao quyền lực trong hoà bình là hiếm thấy trong lịch sử, nhưng lại là lẽ thường ở đất nước chúng ta.
With a simple oath, we affirm old traditions and make new beginnings.
Với một lời tuyên thệ đơn giản, chúng ta khẳng định những truyền thống cũ và tạo những khởi đầu mới.
As I begin, I thank President Clinton for his service to our nation.
Để bắt đầu, tôi xin được cảm ơn Tổng thống Clinton vì đã phục vụ quốc gia của chúng ta.
And I thank Vice President Gore for a contest conducted with spirit and ended with grace.
Và tôi xin cảm ơn phó Tổng thống Gore vì một cuộc tranh luật được thực hiện với sự hăng hái và kết thúc trong vẻ vang.
I am honored and humbled to stand here, where so many of America's leaders have come before me, and so many will follow.
Tôi lấy làm vinh dự và kính cẩn khi được đứng đây, nới nhiều nhà lãnh đạo của Mỹ đã đến trước tôi và nhiều nhà lãnh đạo nữa sẽ tiếp bước.
We have a place, all of us, in a long story - a story we continue, but whose end we will not see.
Chúng ta, tất cả chúng ta, đều có một chỗ trong một câu chuyện dài - một câu chuyện chúng ta tiếp tục, nhưng đó là câu chuyện mà chúng ta không thể thấy trước kết cục.
It is the story of a new world that became a friend and liberator of the old,
Đó là câu chuyện về một thế giới mới đã trở thành một người bạn và người giải phóng của thế giới cũ,
a story of a slave-holding society that became a servant of freedom,
một câu chuyện kể về một xã hội chiếm hữu nô lệ đã trở thành một đầy tớ của tự do,
the story of a power that went into the world to protect but not possess, to defend but not to conquer.
câu chuyện về quyền lực có mặt trên thế giới để bảo vệ thay vì để sở hữu, để bênh vực thay vì tấn công.
It is the American story - a story of flawed and fallible people, united across the generations by grand and enduring ideals.
Đó là một câu chuyện Mỹ - một câu chuyện của những người không hoàn hảo và có thể sai lầm, đoàn kết nhiều thế hệ lại với những lý tưởng lớn và bền bỉ.
The grandest of these ideals is an unfolding American promise that everyone belongs,
Vĩ đại nhất trong số những lý tưởng này là những triển vọng còn chưa được hé lộ mà mọi người đều thuộc về,
that everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever born.
mà mọi người đều xứng đáng có cơ hội, là hứa hẹn rằng không có người nào sinh ra là không quan trọng.
Americans are called to enact this promise in our lives and in our laws.
Những người Mỹ được kêu gọi đưa lời hứa này vào cuộc sống và vào luật pháp của chúng ta.
And though our nation has sometimes halted, and sometimes delayed, we must follow no other course.
Và cho dù đất nước của chúng ta đã có đôi khi chững lại và đôi khi bị trì hoãn, chúng ta không được theo đuổi con đường nào khác.
Through much of the last century, America's faith in freedom and democracy was a rock in a raging sea.
Trong hầu hết khoảng thời gian của thế kỷ trước, niềm tin của Mỹ vào tự do và dân chủ là một hòn đá giữa biển cả dữ dội.
Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations.
Giờ đây, nó là một hạt mầm trong gió, vươn rễ ra nhiều các quốc gia.
Our democratic faith is more than the creed of our country,
Niềm tin dân chủ của chúng ta trên cả tín ngưỡng của đất nước chúng ta,
it is the inborn hope of our humanity, an ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass along.
nó là một hi vọng bẩm sinh của sự nhân đạo, một lý tưởng chúng ta mang nhưng không sở hữu, một niềm tin chúng ta có và truyền đi.
And even after nearly 225 years, we have a long way yet to travel.
Và cho dù đã gần 225 năm sau, chúng ta vẫn còn cả một chặng đường dài để đi.
While many of our citizens prosper, others doubt the promise, even the justice, of our own country.
Trong khi nhiều công dân của chúng ta trở nên phát đạt, những người khác vẫn còn hoài nghi về lời hứa đó, thậm chí là về công lý, của chính đất nước ta.
The ambitions of some Americans are limited by failing schools and hidden prejudice and the circumstances of their birth.
Những tham vọng của một số người Mỹ bị giới hạn bởi những trường học vẫn còn nhiều thiếu sót và định kiến vẫn còn ẩn náu cùng những hoàn cảnh khiến những định kiến ấy nảy sinh.
And sometimes our differences run so deep, it seems we share a continent, but not a country.
Và có đôi khi những khác biệt của chúng ta quá sâu sắc, dường như chúng ta sống trên cùng một lục địa mà không phải một quốc gia.
We do not accept this, and we will not allow it.
Chúng ta không chấp nhận điều này, và chúng ta sẽ không cho phép nó.
Our unity, our union, is the serious work of leaders and citizens in every generation.
Sự đoàn kết của chúng ta, liên bang của chúng ta là một công trình nghiêm túc của các nhà lãnh đạo cùng mọi thế hệ công dân.
And this is my solemn pledge: I will work to build a single nation of justice and opportunity.
Và đây là lời thề trang nghiêm của tôi: Tôi sẽ dốc sức để xây dựng một quốc gia của công lý và cơ hội.
I know this is in our reach because we are guided by a power larger than ourselves who creates us equal in his image.
Tôi biết điều này nằm trong khả năng của chúng ta vì chúng ta được dẫn dắt bởi quyền lực lớn hơn chính chúng ta - người tạo ra chúng ta bình đẳng.
And we are confident in principles that unite and lead us onward.
Và chúng ta tự tin, dựa trên những nguyên tắc đã gắn kết chúng ta lại và dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước.
America has never been united by blood or birth or soil.
Nước Mỹ chưa bao giờ được gắn kết bởi máu hay sinh mạng hay đất đai.
We are bound by ideals that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests and teach us what it means to be citizens.
Chúng ta gắn với nhau bởi những lý tưởng lay chuyển chúng ta vượt ra cả phạm vi gốc gác, nâng chúng ta lên trên các lợi ích cá nhân và dạy cho chúng ta rằng thế nào là công dân.
Every child must be taught these principles.
Mỗi đứa trẻ cần được học những lý tưởng này.
Every citizen must uphold them.
Mỗi công dân cần nắm được chúng.
And every immigrant, by embracing these ideals, makes our country more, not less, American.
Và mỗi người dân di cư, bằng cách tiếp nhận những tư tưởng này, sẽ làm cho đất nước của chúng ta trở nên đậm chất Mỹ hơn thay vì mất đi chất Mỹ.
Today, we affirm a new commitment to live out our nation's promise through civility, courage, compassion and character.
Ngày nay, chúng ta xác nhận một cam kết mới rằng ta sẽ hiện thực hoá lời hứa của quốc gia với cách hành xử văn minh, sự can đảm, lòng trắc ẩn và nghị lực.
America, at its best, matches a commitment to principle with a concern for civility.
Cam kết của nước Mỹ gắn với mối quan tâm về xử sự văn minh.
A civil society demands from each of us good will and respect, fair dealing and forgiveness.
Một xã hội văn minh yêu cầu chúng ta có thiện chí và tôn trọng, sự ngay thẳng cùng lòng khoan dung.
Some seem to believe that our politics can afford to be petty because, in a time of peace, the stakes of our debates appear small.
Một số người dường như tin rằng nền chính trị của chúng ta có thể trở nên hẹp hòi vì trong cảnh thái bình, những lí lẽ tranh biện của chúng ta dường như cũng thu hẹp lại.
Học câu