Học câu

But the stakes for America are never small.
Nhưng lí lẽ của nước Mỹ không bao giờ nhỏ nhặt.
Thu âm
Nghe lại
If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led.
Nếu đất nước của chúng ta không dẫn dắt đến căn nguyên của tự do, nó sẽ không được dẫn dắt.
Thu âm
Nghe lại
If we do not turn the hearts of children toward knowledge and character, we will lose their gifts and undermine their idealism.
Nếu chúng ta không khiến những đứa trẻ hướng lòng mình đến tri thức và nghị lực, chúng ta sẽ để tuột mất năng khiếu và bào mòn chủ nghĩa lý tưởng của chúng.
Thu âm
Nghe lại
If we permit our economy to drift and decline, the vulnerable will suffer most.
Nếu chúng ta để nền kinh tế của mình trôi giạt không định hướng và sa sút, những người dễ bị tổn thương sẽ phải chịu đựng nhiều nhất.
Thu âm
Nghe lại
We must live up to the calling we share.
Chúng ta cần sống sao cho đáp ứng được những lời kêu gọi chung.
Thu âm
Nghe lại
Civility is not a tactic or a sentiment.
Xử sự văn minh không phải một chiến thuật hay cảm nghĩ.
Thu âm
Nghe lại
It is the determined choice of trust over cynicism, of community over chaos.
Đó là sự kiên định lựa chọn lòng tin thay vì hoài nghi, lựa chọn cộng đồng chung thay vì những hỗn loạn.
Thu âm
Nghe lại
And this commitment, if we keep it, is a way to shared accomplishment.
Và cam kết này, nếu chúng ta giữ được nó, nó sẽ dẫn tới thành tựu chung.
Thu âm
Nghe lại
America, at its best, is also courageous.
Mỹ cũng tột cùng can đảm.
Thu âm
Nghe lại
Our national courage has been clear in times of depression and war, when defending common dangers defined our common good.
Lòng can đảm của quốc gia được nhận thấy rõ ràng trong thời kỳ khủng hoảng và chiến sự, khi chống lại những nguy hiểm chung đã định nghĩa cho công ích.
Thu âm
Nghe lại
Now we must choose if the example of our fathers and mothers will inspire us or condemn us.
Giờ đây, chúng ta phải nhìn nhận xem liệu ví dụ từ ông cha đi trước sẽ truyền cảm hứng hay kết tội ta.
Thu âm
Nghe lại
We must show courage in a time of blessing by confronting problems instead of passing them on to future generations.
Chúng ta phải cho thấy lòng can đảm trong một thời kỳ may mắn bằng cách đối mặt với các vấn đề thay vì để chúng lại cho những thế hệ tương lai.
Thu âm
Nghe lại
Together, we will reclaim America's schools, before ignorance and apathy claim more young lives.
Cùng nhau, chúng ta sẽ cải tạo lại các trường học của Mỹ, trước khi sự thờ ơ và lãnh đạm chiếm lấy những sinh mạng trẻ.
Thu âm
Nghe lại
We will reform Social Security and Medicare, sparing our children from struggles we have the power to prevent.
Chúng ta sẽ cải cách An ninh Xã hội và chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, khiến con cái chúng ta không còn phải đối mặt với những gì ta có trong tay năng lực ngăn chặn.
Thu âm
Nghe lại
And we will reduce taxes, to recover the momentum of our economy and reward the effort and enterprise of working Americans.
Và chúng ta sẽ giảm thuế, khôi phục lại động lực của nền kinh tế, đền đáp lại những nỗ lực và sự táo bạo của những người lao động Mỹ.
Thu âm
Nghe lại
We will build our defenses beyond challenge, lest weakness invite challenge.
Chúng ta sẽ xây dựng những thành luỹ vượt trên cả những thách thức, không để sự yếu kém của mình gây nên những thách thức.
Thu âm
Nghe lại
We will confront weapons of mass destruction, so that a new century is spared new horrors.
Chúng ta sẽ đương đầu với những vũ khí huỷ diệt lớn, để thế kỷ mới sẽ không có những nỗi kinh hoàng mới.
Thu âm
Nghe lại
The enemies of liberty and our country should make no mistake:
Những đối thủ của tự do và đất nước chúng ta không được lầm tưởng:
Thu âm
Nghe lại
America remains engaged in the world by history and by choice, shaping a balance of power that favors freedom.
Mỹ vẫn kết nối với thế giới thông qua lịch sự và sự lựa chọn, tạo một thế cân bằng về quyền lực - thứ có lợi cho sự tự do.
Thu âm
Nghe lại
We will defend our allies and our interests.
Chúng ta sẽ bảo vệ các đồng minh và lợi ích của mình.
Thu âm
Nghe lại
We will show purpose without arrogance.
Chúng ta sẽ cho thấy ý định của mình một cách không ngạo mạn.
Thu âm
Nghe lại
We will meet aggression and bad faith with resolve and strength.
Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự công kích cùng ý định lừa gạt bằng quyết tâm và sức mạnh.
Thu âm
Nghe lại
And to all nations, we will speak for the values that gave our nation birth.
Và đối với tất cả các quốc gia, chúng ta sẽ lên tiếng vì những giá trị đã khai sinh ra đất nước chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
America, at its best, is compassionate.
Nước Mỹ cũng đầy lòng trắc ẩn.
Thu âm
Nghe lại
In the quiet of American conscience, we know that deep, persistent poverty is unworthy of our nation's promise.
Trong cái tĩnh lặng của lương tâm nước Mỹ, chúng ta biết rằng sự nghèo đói cùng cực và dai dẳng là không xứng với lời hứa của quốc gia.
Thu âm
Nghe lại
And whatever our views of its cause, we can agree that children at risk are not at fault.
Và cho dù chúng ta thấy nguyên do của điều đó là gì thì chúng ta đều có thể nhất trí rằng những đứa trẻ có nguy cơ rủi ro là vô tội.
Thu âm
Nghe lại
Abandonment and abuse are not acts of God, they are failures of love.
Sự bỏ rơi và lạm dụng không phải những hành động của Chúa, đó là những thất bại của tình cảm.
Thu âm
Nghe lại
And the proliferation of prisons, however necessary, is no substitute for hope and order in our souls.
Và cho dù sự gia tăng nhanh chóng của các trại giam là cần thiết nhưng đó không thể thay thế cho hi vọng và trật tự trong tâm hồn chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
Where there is suffering, there is duty.
Nơi nào có khổ đau, nơi đó có sứ mệnh.
Thu âm
Nghe lại
Americans in need are not strangers, they are citizens, not problems, but priorities.
Những người Mỹ sẵn sàng giúp đỡ không phải những người lạ, họ là những công dân, không phải là vấn đề mà là những ưu tiên hàng đầu.
Thu âm
Nghe lại
And all of us are diminished when any are hopeless.
Tất cả chúng ta sẽ bị thu nhỏ lại khi bất cứ ai trong số chúng ta trở nên tuyệt vọng.
Thu âm
Nghe lại
Government has great responsibilities for public safety and public health, for civil rights and common schools.
Chính phủ có những sứ mệnh cao cả với an toàn và sự chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, với quyền tự do cá nhân và trường học công lập.
Thu âm
Nghe lại
Yet compassion is the work of a nation, not just a government.
Nhưng lòng trắc ẩn là công trình của cả một quốc gia, không chỉ của một chính phủ.
Thu âm
Nghe lại
And some needs and hurts are so deep they will only respond to a mentor's touch or a pastor's prayer.
Có những nhu cầu và nỗi đau sâu sắc tới nỗi chúng chỉ hồi đáp lại bàn tay của nhà thông thái hoặc lời nguyện cầu của một mục sư.
Thu âm
Nghe lại
Church and charity, synagogue and mosque lend our communities their humanity, and they will have an honored place in our plans and in our laws.
Nhà thờ và các tổ chức từ thiện, Giáo đường Do thái và Nhà thờ Hồi giáo cho các cộng đồng vay mượn lòng nhân đạo của họ, và họ có một chỗ đứng danh dự trong các kế hoạch và luật pháp của chúng ta.
Thu âm
Nghe lại
Many in our country do not know the pain of poverty, but we can listen to those who do.
Nhiều người ở đất nước ta không biết tới nỗi đau từ sự nghèo khó, nhưng chúng ta có thể lắng nghe những người như vậy.
Thu âm
Nghe lại
And I can pledge our nation to a goal: When we see that wounded traveler on the road to Jericho, we will not pass to the other side.
Và tôi có thể thề với đất nước một mục tiêu: Khi chúng ta thấy người lữ hành bị thương trên một con đường dẫn tới Jericho, ta sẽ không đi lướt qua họ tới phía bên kia.
Thu âm
Nghe lại