Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
America, at its best, is a place where personal responsibility is valued and expected.
Nước Mỹ là nơi bổn phận cá nhân được coi trọng và mong đợi.
Encouraging responsibility is not a search for scapegoats, it is a call to conscience.
Khuyến khích bổn phận, trách nhiệm cá nhân không phải là tìm kiếm nạn nhân để giơ đầu chịu báng mà nó là một lời kêu gọi lương tâm con người.
And though it requires sacrifice, it brings a deeper fulfillment.
Và cho dù nó đòi hỏi ta phải hi sinh, nó cũng mang đến sự viên mãn ở mức độ sâu hơn.
We find the fullness of life not only in options, but in commitments.
Chúng ta tìm sự viên mãn trong cuộc sống không chỉ ở những lựa chọn mà còn ở những cam kết.
And we find that children and community are the commitments that set us free.
Và chúng ta thấy rằng những đứa trẻ và cộng đồng là những cam kết mở ra tự do cho ta.
Our public interest depends on private character, on civic duty and family bonds and basic fairness,
Lợi ích công phụ thuộc vào ý chí cá nhân, dựa trên trách nhiệm công dân và các mối quan hệ trong gia đình cùng sự công bằng căn bản,
on uncounted, unhonored acts of decency which give direction to our freedom.
dựa vào vô số những hành động không được tôn trọng nhưng lại định hướng cho sự tự do của ta.
Sometimes in life we are called to do great things.
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta được kêu gọi làm những điều vĩ đại.
But as a saint of our times has said, every day we are called to do small things with great love.
Nhưng như một thánh nhan của thời đại chúng ta từng nói, mỗi ngày, chúng ta cần làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.
The most important tasks of a democracy are done by everyone.
Những sứ mệnh quan trọng nhất của một nền dân chủ được thực hiện bởi tất cả mọi người.
I will live and lead by these principles: to advance my convictions with civility,
Tôi sẽ sống và đi theo những lý tưởng này: thúc đẩy những niềm tin của tôi về sự xử sự văn minh,
to pursue the public interest with courage, to speak for greater justice and compassion, to call for responsibility and try to live it as well.
theo đuổi lợi ích chung với lòng dũng cảm, lên tiếng vì công lý và tình thương, kêu gọi trách nhiệm và cũng cố gắng thực hiện nó.
In all these ways, I will bring the values of our history to the care of our times.
Bằng những cách này, tôi sẽ mang những giá trị của lịch sử tới để quan tâm tới thời đại của chúng ta.
What you do is as important as anything government does.
Điều các bạn làm cũng quan trọng như bất cứ điều gì chính phủ làm.
I ask you to seek a common good beyond your comfort; to defend needed reforms against easy attacks; to serve your nation, beginning with your neighbor.
Tôi yêu cầu các bạn tìm kiếm một lợi ích công vượt ra khỏi điều làm bạn dễ chịu; bảo vệ những cải cách cần thiết trước những cuộc tấn công dễ dàng; phục vụ cho quốc gia của mình, bắt đầu từ người hàng xóm.
I ask you to be citizens: citizens, not spectators; citizens, not subjects; responsible citizens, building communities of service and a nation of character.
Tôi yêu cầu các bạn phải là những công dân: công dân, thay vì những khán giả; công dân thay vì những đối tượng; những công dân có trách nhiệm, xây dựng những cộng đồng dịch vụ và một quốc gia có nghị lực.
Americans are generous and strong and decent, not because we believe in ourselves, but because we hold beliefs beyond ourselves.
Người Mỹ hào phóng, mạnh mẽ và tử tế, không phải vì chúng ta tin vào chính mình mà là vì chúng ta có những niềm tin vượt cả bản thân chính ta.
When this spirit of citizenship is missing, no government program can replace it.
Khi tinh thần công dân này bị mất, không một chương trình nào của chính phủ có thể thay thế nó
When this spirit is present, no wrong can stand against it.
Khi tinh thần này hiện hữu, không một điều sai trái nào có thể đứng lên chống lại nó.
After the Declaration of Independence was signed, Virginia statesman John Page wrote to Thomas Jefferson:
Sau khi Tuyên ngôn Độc lập được ký, chính khách từ Virginia - John Page - đã viết cho Thomas Jefferson:
"We know the race is not to the swift nor the battle to the strong.
“Chúng ta biết rằng cuộc đua không nghiêng về kẻ nhanh, cuộc chiến cũng không nghiêng về kẻ mạnh.
Do you not think an angel rides in the whirlwind and directs this storm?"
Ngài không nghĩ rằng một thiên thần cưỡi cơn cuồng phong và điều khiển cơn bão này sao?”
Much time has passed since Jefferson arrived for his inauguration.
Đã rất lâu rồi kể từ lúc Jefferson làm lễ nhậm chức của ngài.
The years and changes accumulate.
Năm tháng và những thay đổi tích tụ lại.
But the themes of this day he would know: our nation's grand story of courage and its simple dream of dignity.
Nhưng trong bối cảnh ngày nay, ngài sẽ biết câu chuyện lớn về lòng can đảm của đất nước chúng ta cùng những giấc mộng giản đơn về nhân phẩm của nó.
We are not this story's author, who fills time and eternity with his purpose.
Chúng ta không phải tác giả của câu chuyện, người lấp đầy thời gian và vĩnh hằng với mục đích củangài
Yet his purpose is achieved in our duty, and our duty is fulfilled in service to one another.
Nhưng mục đích của ngài sẽ đạt được thông qua bổn phận của chúng ta, và bổn phận của chúng ta là làm tròn nghĩa vụ với nhau.
Never tiring, never yielding, never finishing, we renew that purpose today, to make our country more just and generous, to affirm the dignity of our lives and every life.
Không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ đầu hàng, không bao giờ ngơi nghỉ, hôm nay, chúng ta đổi mới mục đích đó, để đất nước của chúng ta trở nên công bằng và khoan hồng hơn, để khẳng định phẩm giá của cuộc đời chúng ta và tất cả những cuộc đời khác.
This work continues.
Công trình này sẽ được tiếp tục.
This story goes on.
Câu chuyện này sẽ còn tiếp diễn.
And an angel still rides in the whirlwind and directs this storm.
Và một thiên thần vẫn cưỡi cơn cuồng phong và điều khiển giông bão này.
God bless you all, and God bless America.
Chúa phù hộ tất cả các bạn, Chúa phù hộ nước Mỹ.
Học câu