Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
GETTING THINGS DONE
Nhờ người làm hộ.
Tim! That bathroom tap's still dripping. It's getting on my nerves!
Tim! Vòi nước trong phòng tắm cứ nhỏ giọt hoài. Nó làm tao phát khùng lên mất!
I thought you said you were going to fix it.
Tao nghĩ mày có nói là mày sẽ sửa nó mà.
Oh, yes... the washer needs replacing.
Ồ, đúng... cái vòng đệm cần phải thay.
Why don't you replace it then?
Thế sao mày không thay?
It's not as easy as that. I'll try and do it next week.
Không có dễ vậy đâu. Tuần sau em sẽ cố gắng thay.
But you said that last week.
Nhưng mày nói tuần trước mà.
I know. I think you'd better phone for a plumber and get it done.
Em biết. Em nghĩ chị nên gọi điện thoại cho một ông thợ sửa ống nước đến làm thì hơn.
I'm not really quite sure how to do it.
Em không biết chắc phải sửa nó như thế nào.
Adrian and Susannah are going on a touring holiday of France next week.
Adrian và Susannah sẽ đi du lịch nước Pháp vào tuần sau.
They're taking their own car, Adrian always gives Susannah a lift to work.
Họ định đi xe hơi riêng. Adrain luôn luôn đưa Susannah đi làm.
He's dropping her off outside her office.
Anh cho cô xuống bên ngoài cơ quan.
Oh, Susannah! I won't be able to pick you up from work tonight.
Ồ, Susannah! Tối nay anh không thể đến đón em được.
I'm having the car serviced.
Anh sẽ giao xe cho thợ tu bổ.
I thought we'd better have it done before we go.
Anh nghĩ là mình nên nhờ người sửa nó trước khi đi.
That's all right. When are you collecting it?
Ðúng đấy. Khi nào anh lấy xe về?
Not till quarter to six. Why?
Phải 6 giờ kém 15 trở ra. Sao vậy?
Well, I want to have my hair done before the holiday.
Ừ thì, em muốn nhờ thợ làm tóc trước khi đi nghỉ
I'll try and make an appointment to get it done after work.
Em sẽ cố gắng hẹn trước với người ta và nhờ họ làm đầu sau giờ làm việc.
Then you can pick me up from the hairdresser's.
Vậy anh có thể đón em ở hiệu uốn tóc.
OK. Can you ring me at work and let me know what time?
Ðược. Vậy em gọi điện thoại cho anh ở sở làm và cho anh biết giờ nhé?
Right, I'll call you later. Bye.
Vâng, em sẽ gọi cho anh. Tạm biệt.
I'm afraid it's been rather neglected.
Tôi e rằng nó hơi bị sao lãng.
The present owner is in his eighties. He's just gone into an old people's home.
Người chủ hiện thời đã ở tuổi 80, ông ta vừa mới vào nhà dưỡng lão.
Yes. It looks as though a lot needs doing to it.
Vâng. Có vẻ như có nhiều việc cần phải làm cho nó.
That's true, but the price is very reasonable.
Ðúng thế, nhưng giá cả thì rất hợp lý.
It would be ideal for a do-it-yourself man.
Nó lý tưởng cho một người đàn ông tự lực.
Mm. I'm not very good with my hands, I'm afraid.
Ừm. Tôi e rằng tôi không được khéo tay lắm.
We'd have to get most things done for us, wouldn't we, Jean?
Chúng tôi cần hầu hết mọi thứ phải làm sẵn cho chúng tôi, phải không nào, Jean?
Oh, I don't know. Could we see inside?
Ồ, em không biết nữa. Chúng ta đi xem bên trong nhé?
Of course. I'll show you the kitchen first.
Dĩ nhiên. Tôi sẽ chỉ cho ông bà xem nhà bếp trước.
Oh, dear! Just look at that sink. It must have been there since the house was built.
Ô, trời ơi! Hãy nhìn bồn rửa chén kìa. Ắt hẳn là nó đã ở đó ngay từ khi ngôi nhà được xây.
It's a nice large room, though, and there's plenty of light.
Dù sao nó cũng là một căn phòng lớn xinh đẹp và có nhiều ánh sáng.
We'd have to have kitchen units put in, and we'd need to get it tiled
Chúng ta cần phải có những thứ đồ đạc làm bếp đặt vào, và chúng ta cần phải lợp trần nhà cho nó.
But you could do the ceiling yourself, couldn't you? And the painting.
Mà anh tự mình làm trần nhà được chứ? Và cả việc sơn nhà nữa.
Is that the only power-point there?
Ðó có phải là ổ cắm điện duy nhất ở đó không?
I'm afraid so.
Tôi e rằng vậy.
It looks pretty old. I'm sure the whole place would need rewiring.
Trông nó cũ quá. Tôi chắc rằng cả nơi này cần mắc lại dây điện.
We certainly couldn't do that ourselves and we'd need to have more points put in at the same time.
Chắc chắn là chúng tôi không thể tự mình làm việc đó và chúng tôi cần nhiều ổ hơn để cắm cùng một lúc.
Would you like to see the lounge? It's through here.
Ông có muốn xem phòng khách không? Nó ở đằng này.
Oh my God! It'd certainly need redecorating.
Trời ơi! Chắc chắn cần phải trang hoàng lại nó.
I suppose we could do the painting and wallpapering.
Tôi cho là chúng tôi có thể sơn nhà và dán tường.
What's it like upstairs?
Còn ở trên lầu thì sao?
Pretty bad, really. It obviously hasn't been decorated for years, and as I told you on the phone, it hasn't got a bathroom.
Thực tình thì khá tệ. Có thể thấy rõ rằng nó không được trang hoàng đã nhiều năm, và như tôi đã nói với ông bà qua điện thoại, nó đã không có phòng tắm.
But you could have the small bedroom converted into a bathroom and get a grant towards the cost.
Nhưng ông có thể cải tạo cái phòng ngủ nhỏ thành một phòng tắm và dĩ nhiên chấp nhận về phí tổn. Tất
All the other houses in the street have had that done.
Tất cả những căn nhà khác trên đường cũng đều làm thế.
What about the toilet?
Còn nhà vệ sinh?
I'm afraid that's outside, but you could get one put in the new bathroom.
Tôi e rằng nó nằm ở ngoài, nhưng ông có thể đặt một cái trong phòng tắm mới.
And of course, you'd get a grant for that as well.
Ông sẽ được bồi thường vì cái đó nữa.
Is there anything else that needs doing?
Có còn gì khác để mà cần phải làm không?
Well, you'd probably have to get the roof repaired pretty soon.
Ư, ông cần phải sơm sớm sửa lại mái nhà.
The sooner the better if you ask me. It looks as though water's been coming in over there.
Càng sớm càng tốt nếu như mà ông đã yêu cầu tôi. Có vẻ như nước đã tràn vào đàng kia.
And, of course, we'd want to have central heating put in, and the windows double glazed, it's very noisy street.
Và tất nhiên chúng tôi muốn đặt hệ thống sưởi, cả những cửa sổ lắp kính đôi, đường phố rất ồn ào mà.
I couldn't do any of that myself.
Tự tôi thì chẳng làm được những chuyện đó.
Of course not.
Tất nhiên là không rồi.
Anyway, thank you for showing us around.
Dù sao đi nữa cũng cảm ơn ông đã dẫn chúng tôi đi xem.
But really I think the best thing would be to knock it down and start all over again!
Nhưng thực ra tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên phá bỏ và bắt đầu lại từ đầu.
Học câu