Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

replace

/rɪˈpleɪs/

thay thế, thay

replace the book on the shelf

appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/

sự hẹn gặp

I'm looking for a permanent appointment

owner

/ˈəʊ.nər/

chủ nhân

the owner of a black Mercedes

convert

/kənˈvɜːt/

chuyển đổi

collect

/kəˈlekt/

thu lượm, thu thập, thu gom

collect [up] waste paper

decorate

/ˈdek.ə.reɪt/

trang hoàng, trang trí

decorate a Christmas tree with coloured lights

ideal

/aɪˈdɪəl/

lý tưởng

it's an ideal place for a holiday

Chọn tất cả