Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
The Bright family went camping on the weekend.
Gia đình Bright đi cắm trại vào cuối tuần.
The Bright family went to Silent Lake.
Gia đình Bright đến hồ Silent.
The Bright family left on Friday.
Gia đình Bright rời đi vào thứ Sáu
They camped for three days.
Họ cắm trại trong ba ngày.
The Bright family brought a big tent.
Gia đình Bright mang một cái lều lớn.
They brought a lot of food.
Họ mang rất nhiều thức ăn.
They brought insect repellant.
Họ mang thuốc chống côn trùng.
The Bright family had a campfire on Friday.
Gia đình Bright đốt lửa trại vào thứ Sáu.
They roasted marshmallows.
Họ nướng kẹo dẻo.
They sang campfire songs.
Họ hát những bài hát lửa trại.
On Saturday they went canoeing.
Vào thứ bảy, họ đi chèo thuyền.
On Saturday they went fishing.
Vào thứ bảy, họ đi câu cá.
On Saturday they went swimming.
Vào thứ bảy, họ đi bơi.
They went hiking on Sunday.
Họ đã đi bộ đường dài vào chủ nhật.
The Bright family saw many birds.
Gia đình Bright nhìn thấy nhiều con chim.
They saw blue jays.
Họ đã thấy những con chim giẻ cùi màu xanh
They saw hummingbirds.
Họ thấy chim ruồi.
The Bright family saw many animals.
Gia đình Bright nhìn thấy nhiều loài động vật.
They saw a raccoon.
Họ thấy một con gấu trúc.
They saw a squirrel.
Họ nhìn thấy một con sóc.
But they didn't see a bear.
Nhưng họ không thấy gấu.
The Bright family had a fun vacation.
Gia đình Bright có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời.
Học câu