Học câu

Do you want some dessert?
Cậu có muốn dùng món tráng miệng nào không?
Thu âm
Nghe lại
No thanks. We just need our check. Have you seen the waitress?
Không, cám ơn. Chúng ta chỉ cần thanh toán hóa đơn của chúng ta. Cậu đã nhìn thấy cô phục vụ chưa?
Thu âm
Nghe lại
Here comes our waitress with our check.
Cô phục vụ đang đi đến đây cùng với hóa đơn của chúng ta
Thu âm
Nghe lại
The service here has been really great, don't you think?
Các dịch vụ ở đây đã thực sự tuyệt vời, cậu không nghĩ vậy sao?
Thu âm
Nghe lại
Yes, the service was quite good.
Đúng đấy, dịch vụ khá tốt.
Thu âm
Nghe lại
So, let's look at the check. The total is $36.00.
Hãy nhìn vào hóa đơn. Hết 36 đô la
Thu âm
Nghe lại
How much do you think we should leave for a tip?
Cậu nghĩ chúng ta nên để lại tiền hoa hồng bao nhiêu?
Thu âm
Nghe lại
Usually people leave 15 percent, but this was exceptional service. I am thinking that maybe 20 percent would be appropriate.
Thông thường mọi người để lại 15 phần trăm, nhưng đây là dịch vụ đặc biệt. Mình nghĩ rằng 20 phần trăm là thích hợp.
Thu âm
Nghe lại
I agree that 20 percent would be just about right.
Mình đồng ý 20 phần trăm.
Thu âm
Nghe lại
OK, so that will bring her tip to $7.20. Add it to the $36.00 and the total is $43.20.
Tiền hoa hồng của cô ấy là 7 đô 20 xu. Cộng với tiền hóa đơn 36 đô la và tổng là 43 đô 20 xu.
Thu âm
Nghe lại
Yes, what a nice dinner that was!
Đúng là một bữa tối ngon lành!
Thu âm
Nghe lại
We'll have to make sure to come back here again real soon.
Chắc chắn chúng ta sẽ quay lại đây một lần nữa.
Thu âm
Nghe lại