Học câu

Would you like some more coffee?
Cậu có muốn dùng thêm cà phê không?
Thu âm
Nghe lại
No thanks. I'm full. We need to find our waitress and get our bill.
Không, cám ơn. Mình đủ rồi. Chúng ta cần tìm cô phục vụ để nhận hóa đơn.
Thu âm
Nghe lại
The waitress is bringing the bill right now.
Cô phục vụ sẽ mang hóa đơn lại ngay bây giờ.
Thu âm
Nghe lại
This waitress has really been on top of things, hasn't she?
Cô phục vụ này đã thực sự làm tốt phải không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, this waitress did a great job.
Đúng vậy, cô phục vụ này đã làm rất tốt.
Thu âm
Nghe lại
OK, let's see what the damage is. The total for our meal is $36.00.
Hãy xem hết bao nhiêu. Bữa ăn của chúng ta hết 36 đô la.
Thu âm
Nghe lại
What do you think would be the right amount to leave for a tip?
Theo cậu nên để lại tiền hoa hồng bao nhiêu?
Thu âm
Nghe lại
Fifteen percent is a normal tip, but she really did a great job. What do you think about 20 percent this time?
Bình thường là 15 phần trăm, nhưng cô ấy đã làm rất tốt. Thế 20 phần trăm thì sao?
Thu âm
Nghe lại
Yes, 20 percent would be perfect.
Được đấy, 20 phần trăm là hoàn hảo rồi.
Thu âm
Nghe lại
Her tip will end up being $7.20 plus the bill of $36.00. The total will be $43.20.
Tiền hoa hồng của cô ấy là 7 đô 20 xu cộng với tiền hóa đơn là 36 đô. Tổng cộng sẽ là 43 đô 20 xu.
Thu âm
Nghe lại
Yes, that was one fantastic meal!
Quả là một bữa ăn tuyệt vời!
Thu âm
Nghe lại
I agree. Maybe we can come back again next week
Đúng vậy. Chúng ta có thể quay lại vào tuần sau.
Thu âm
Nghe lại