Học câu

Would you like to order anything else?
Cậu có muốn dùng thêm thứ gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
No, I'm good. All we need now is our check.
Không, tôi đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần là hóa đơn.
Thu âm
Nghe lại
The waitress is walking over here with our check even as we speak.
Cô phục vụ đang đi qua đây cùng với hóa đơn ngay cả khi chúng ta nói chuyện.
Thu âm
Nghe lại
I have never had bad service at this restaurant, but this time was really exceptional.
Tôi chưa bao giờ thấy có dịch vụ tồi tại nhà hàng này, nhưng lần này thật sự rất đặc biệt.
Thu âm
Nghe lại
Yes, she really went out of her way to make this a pleasant dining experience.
Đúng vậy, cô ấy có kinh nghiệm trong việc phục vụ làm khách hàng cảm thấy dễ chịu.
Thu âm
Nghe lại
Let's take a look at our bill. The total price for our dinner is $36.00.
Hãy nhìn vào hóa đơn của chúng ta. Bữa tối của chúng ta hết 36 đô la.
Thu âm
Nghe lại
How much money should we leave for a tip?
Chúng ta nên để lại bao nhiêu tiền hoa hồng?
Thu âm
Nghe lại
I know that 15 percent is a normal tip, but I really thought that this waitress went out of her way for us. What do you think about tipping her 20 percent?
Mình được biết, bình thường tiền hoa hồng là 15 phần trăm, nhưng mình thực sự nghĩ rằng cô phục vụ này đã phục vụ rất tốt cho chúng ta. Cậu nghĩ thế nào về tiền hoa hồng cho cô ấy 20 phần trăm?
Thu âm
Nghe lại
She definitely deserves 20 percent for a tip.
Cô ấy xứng đáng được 20 phần trăm.
Thu âm
Nghe lại
So we can add her tip of $7.20 to the bill of $36.00 and the total will be $43.20.
Chúng ta cộng tiền hoa hồng của cô ấy là 7 đô 20 đô 20 xu vào hóa đơn 36 đô la và tổng cộng sẽ là 43 đô 20 xu.
Thu âm
Nghe lại
Yes, what a wonderful meal!
Thật là một bữa ăn tuyệt vời!
Thu âm
Nghe lại
It absolutely was a great meal. We'll have to return here for lunch sometime.
Nó hoàn toàn là một bữa ăn tuyệt vời. Thỉnh thoảng chúng ta quay lại đây để ăn trưa
Thu âm
Nghe lại