Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

pleasant

/ˈplez.ənt/

dễ chịu, thú vị; hay, đẹp

a pleasant afternoon

experience

/ɪkˈspɪə.ri.əns/

kinh nghiệm

does she have much experience of teaching?

definitely

/ˈdef.ɪ.nət.li/

[một cách] rõ ràng, [một cách] dứt khoát

she states her views very definitely

deserves

/di'zɜ:v/

đáng, xứng đáng

he deserves a reward for his efforts

absolutely

/ˌæb.səˈluːt.li/

[một cách] tuyệt đối, [một cách] hoàn toàn

he did absolutely no work

Chọn tất cả