Atomic

TOEFL (NEW)

GOVERNMENT CORRUPTION

học từ vựng

0%

Từ cần học

evade

/ɪˈveɪd/

tránh, tránh khỏi

evade the police

prevalent

/ˈprev.əl.ənt/

phổ biến, thường thấy

the prevalent opinion is in favour of reform

unmask

/ʌnˈmɑːsk/

vạch mặt

shocked

/∫ɒk/

kinh ngạc

earthquake shocks

natural

/ˈnætʃ.ər.əl/

bản chất

natural phenomena

interest

/ˈɪn.trəst/

sự quan tâm

show [an] interest in something

sense

/sens/

cảm giác

the five senses

case

/keɪs/

vụ án

I cannot make an exception in your case

conclude

/kənˈkluːd/

kết thúc, kết luận

we concluded to go out (that we would go out)

integrity

/ɪnˈteɡ.rə.ti/

tính chính trực, tính liêm chính

reform

/rɪˈfɔːm/

sự cải cách, sự cải tổ

reform the world

politician

/ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/

chính trị gia

honest

/ˈɒn.ɪst/

thật thà, trung thực, thành thật

an honest witness

bribery

/'braibəri/

sự hối lộ

accuse somebody of bribery

grotesque

/ɡrəʊˈtesk/

kệch cỡm

tribal dancers wearing grotesque masks

corruption

/kəˈrʌp.ʃən/

sự tham nhũng

lack

/læk/

sự thiếu

lack courage

fail

/feɪl/

thất bại, không thành công

if you don't work hard, you may fail

Chọn tất cả