Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Excuse me, ma’am. I have a problem with my rose bush. It used to produce a lot of pink roses. But now it doesn’t produce any flowers at all.
Xin lỗi. Có vấn đề gì đấy với bụi hoa hồng của tôi. Bụi hoa này được sử dụng để sản xuất ra các loại hoa hồng có màu hồng. Nhưng bây giờ nó không tạo ra được bất kỳ loài hoa nào cả.
I see. That does seem like a problem. Do the leaves on the plant look healthy?
Tôi hiểu rồi. Đây có lẽ là một vấn đề nghiêm trọng.Những chiếc lá trên cây trông khỏe mạnh chứ nhỉ?
Not really. The leaves used to be very green. Now, most of them have turned brown.
Không hẳn vậy. Những chiếc lá đã sử dụng có màu xanh đậm. Nhưng bây giờ hầu hết chúng đã chuyển sang màu nâu.
Well, I think your rose bush needs some fertilizer
Ồ, tôi nghĩ bụi hoa hồng này của bạn cần thêm phân bón đấy
OK. What sort of fertilizer do you think I should use?
Được đấy, theo bạn tôi nên sử dụng loại phân bón nào?
This liquid fertilizer is very good. It will help make your rose leaves green again. Then the plant should produce roses quite soon. The fertilizer costs about ten dollars
Phân bón dạng lỏng rất là tốt. Nó sẽ làm cho cây hoa hồng có màu xanh trở lại. Sau đó cây sẽ sản xuất ra hoa hồng sớm hơn. Giá của loại phân bón này khoảng 10 đô.
How long will it take for my rose bush to recover?
Mất bao lâu để bụi hoa hồng của tôi phục hồi?
About two weeks, I think.
Tôi nghĩ là khoảng 2 tuần .
Great. I’ll take it. Thank you so much for your help.
Thật tuyệt. Tôi sẽ bón phân cho cây ngay. Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn.
You’re welcome!
Không có gì!
Học câu