Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

bush

/bʊʃ/

bụi cây, bụi rậm

a rose bush

leaf

/liːf/

lá cây; lá (vàng, bạc...)

cabbage leaves

liquid

/ˈlɪk.wɪd/

lỏng

recover

/rɪˈkʌv.ər/

Phục hồi

recover what was lost

fertilizer

/ˈfɜː.tɪ.laɪ.zər/

phân bón

produce

/prəˈdʒuːs/

sản xuất, tạo ra

he worked hard to produce good crops from poor soil

cost

/kɒst/

giá

these chairs cost £40 each

Chọn tất cả