Giả lập hội thoại


Nói trước

Good morning, Lily.

Chào buổi sáng, Lily.

Nói sau

Hello, Jack. It’s good to see you. How are you?

Chào, Jack. Rất vui được gặp bạn. Bạn khỏe không?

Nói trước

I’m great, thank you. And you?

Tôi đang rất ổn, cảm ơn. Còn bạn?

Nói sau

I’m doing very well. Thanks.

Tôi dạo này rất tốt. Cảm ơn.

Nói trước

That’s good. See you.

Điều đó rất tuyệt. Gặp bạn sau nhé.

Nói sau

All right. Bye.

Được rồi. Tạm biệt.