17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

you

anh, chị, ông, bà, bạn, ngài…; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài…

Xóa

your

của anh, của chị, của bạn, của ngài…; của các anh, của các chị, của các bạn, của các ngài…

Xóa

name

tên, danh

Xóa

meet

gặp

Xóa

how

như thế nào, ra sao

Xóa

today

[trong ngày] hôm nay