Giả lập hội thoại


Nói trước

Where are you from?

Cậu đến từ đâu?

Nói sau

I’m from England.

Tớ đến từ Anh.

Nói trước

Which city is it?

Đó là thành phố nào thế?

Nói sau

I'm living in London.

Tớ đang sống ở London.

Nói trước

London? Is that near Manchester?

London? Nó có gần Manchester không?

Nói sau

No, it isn’t.

Không, nó không gần.

Nói trước

Is it nice?

Chỗ đó đẹp phải không?

Nói sau

Yes, it is. It’s beautiful.

Đúng rồi, chỗ đó đẹp lắm.