Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Where are you from?
Cậu đến từ đâu?
I’m from England.
Tớ đến từ Anh.
Which city is it?
Đó là thành phố nào thế?
I'm living in London.
Tớ đang sống ở London.
London? Is that near Manchester?
London? Nó có gần Manchester không?
No, it isn’t.
Không, nó không gần.
Is it nice?
Chỗ đó đẹp phải không?
Yes, it is. It’s beautiful.
Đúng rồi, chỗ đó đẹp lắm.
Học câu