17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

from

từ

Xóa

near

gần

Xóa

nice

thú vị, dễ chịu

Xóa

beautiful

đẹp, hay