Atomic

học từ vựng

%

Từ cần học

from

/frɒm/

từ

go from Hanoi to Hue

near

/nɪər/

gần

the post office is quite near

nice

/naɪs/

thú vị, dễ chịu

nice weather

beautiful

/ˈbjuː.tɪ.fəl/

đẹp, hay

a beautiful girl

Chọn tất cả