Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Do you have an iPhone?
Bạn có iPhone không?
No, I don’t use iPhone. I prefer Android. My favorite brand is Samsung.
Không, tôi không dùng iPhone. Tôi thích Android hơn. Nhãn hiệu ưa thích nhất của tôi là Samsung.
Is your smartphone important for you in your daily life?
Điện thoại thông minh của bạn có quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn không?
Yes, I can’t imagine a life without my smartphone. It’s a tool we use to contact our family and friends. Besides, it’s like a mini-computer. Sometimes when I forget my laptop, I can use my smartphone instead.
Có đấy, tôi không thể tượng tượng nổi một cuộc sống mà thiếu đi chiếc điện thoại thông minh của mình. Nó là một công cụ chúng tôi sử dụng để liên lạc với gia đình và bạn bè của chúng tôi. Ngoài ra, nó giống như một chiếc máy tính mini. Thỉnh thoảng khi tôi quên laptop của mình, tôi có thể sử dụng điện thoại thông minh thay thế.
Học câu