Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Sorry I'm late. I couldn't start the car this morning.
Xin lỗi tôi tới muộn. Sáng nay tôi không thể khởi động được xe.
Well, winter's coming. It was probably cold.
Ồ, mùa đông đang tới rồi. Có thể là trời đã lạnh.
It needs a service, really... but garages are so expensive nowadays.
Tôi cần dịch vụ, thực sự đấy... nhưng giờ mà tới garaga thì đắt quá.
Can't you service it yourself?
Chả lẽ cậu không tự tu sửa được hả?
A Who? Me? I don't know anything about cars!
Ai cơ? Tôi á? Tôi chẳng biết gì về xe cộ cả!
Then if were you, I'd have it serviced. The garage that I use is very reasonable.
Tôi mà là cậu, tôi sẽ đem cho người ta sửa. Garage mà tôi tới giá cả rất phải chăng.
And have the radiator filled with anti-freeze.
Lại còn có bộ tản nhiệt đầy chất chống đóng băng.
They say it's going to be a cold winter.
Họ nói mùa đông này sẽ lạnh đấy.
Do you know where there's a good dry-cleaner's?
Cậu biết chỗ giặt khô nào tốt không?
Yes... there's a good one in Victoria Road. I'd go there if I were you.
Có... có một chỗ tốt trên đường Victoria ấy. Nếu tôi là cậu tớ sẽ mang tới đó.
Oh, thanks. I want to have my suit cleaned...
Ồ, cảm ơn nhé. Tôi muốn làm sạch bộ vest...
I'm going to a wedding on Saturday.
Thứ bảy này tôi đi dự đám cưới.
Well, I had my suit cleaned there last week, and they did a good job.
Ồ, tuần trước tôi cũng đem bộ vest đi làm sạch ở đó đấy, họ làm tốt lắm.
Excuse me. Do you do alterations?
Xin lỗi. Ở đây sửa quần áo phải không?
Yes, we do. What kind of alteration do you want?
Đúng vậy. Cô muốn sửa kiểu gì nào?
I'd like to have this skirt lengthened. It's too short for me.
Tôi muốn chiếc váy này dài ra. Tôi mặc thì ngắn quá.
That's fine. It'll take about a fortnight.
Tốt thôi. Mất khoảng 2 tuần đấy.
And at the same time I want to have this dress shortened, it's a bit too long.
... và tôi cũng muốn chiếc đầm này ngắn đi. Nó hơi dài quá.
Good. Would you mind just putting the skirt on first? There's a changing room over there.
Được. Cô không phiền nếu mặc cái váy ngắn vào trước chứ? Có phòng thay đồ ở đằng kia.
Hello. Can I made an appointment to see the optician?
Xin chào. Tôi có thể hẹn gặp bác sĩ nhãn khoa không?
Yes. Would next Friday be convenient? At three o'clock?
Được. Thứ sáu tuần sau tiện không? Lúc 3 giờ nhé?
Oh, yes. I want to have my eyes tested.
Ồ, được. Tôi muốn kiểm tra mắt.
I think I need some new glasses. Goodbye.
Tôi nghĩ mình cần cặp kính mới. Tạm biệt.
Goodbye. Oh, be careful! That isn't the door! It's a window!
Tạm biệt. Ôi, cản thận đấy! Đó không phải cửa ra vào! Đó là cửa sổ!
Oh, yes... Sorry!
À vâng... Xin lỗi!
Học câu