Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

HEALTH & HEALTHCARE 1

học từ vựng

0%

Từ cần học

carbohydrate

/ˌkɑː.bəʊˈhaɪ.dreɪt/

tinh bột, thực phẩm giàu tinh bột

administer

/ədˈmɪn.ɪ.stər/

cấp, phát (thuốc)

administer punishment

anaesthetic

/ˌæn.əsˈθet.ɪk/

(y học) thuốc tê, thuốc gây mê

give somebody a general anaesthetic

anaesthetist

/əˈniːs.θə.tɪst/

(y học) bác sĩ gây mê

antibiotic

/ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/

thuốc kháng sinh

antiseptic

/ˌæn.tiˈsep.tɪk/

chất khử trùng, chất sát trùng

appetite

/ˈæp.ə.taɪt/

sự thèm ăn

eat with appetite; have a good appetite

donate

/dəʊˈneɪt/

hiến tặng, cho (máu, một bộ phận cơ thể)

donate large sums to relief organizations

donor

/ˈdəʊ.nər/

người cho, người hiến (máu, một bộ phận cơ thể)

dose

/dəʊs/

liều thuốc (uống một lần)

give the correct dose

dosage

/ˈdəʊ.sɪdʒ/

liều lượng, liều dùng

do not exceed the recommended dosages

intake

/ˈɪn.teɪk/

lượng nhận vào (thức ăn, đồ uống, không khí)

posture

/ˈpɒs.tʃər/

tư thế, dáng điệu

the artist asked his model to take a reclining posture

Chọn tất cả