Atomic

KEY WORDS FOR IELTS (Advanced)

HEALTH & HEALTHCARE 2

học từ vựng

0%

Từ cần học

physiotherapist

/ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pɪst/

bác sĩ vật lý trị liệu

remedy

/ˈrem.ə.di/

phương thuốc

a popular remedy for toothache

immunize

/ˈɪm.jə.naɪz/

(y học) chủng ngừa, tiêm chủng

have you been immunized against smallpox yet?

pharmaceutical

/ˌfɑː.məˈsuː.tɪ.kəl/

(thuộc) dược phẩm, dược liệu

pharmaceutical products

pharmacology

/ˌfɑː.məˈkɒl.ə.dʒi/

dược lý học

physiotherapy

/ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pi/

(y học) phép vật lý trị liệu

practitioner

/prækˈtɪʃ.ən.ər/

người hành nghề y

protein

/ˈprəʊ.tiːn/

prô-tê-in, chất đạm

essential proteins and vitamins

psychiatry

/saɪˈkaɪə.tri/

tâm thần học

psychiatrist

/saɪˈkaɪə.trɪst/

bác sĩ tâm thần

therapy

/ˈθer.ə.pi/

sự điều trị, liệu pháp

radio therapy

therapist

/ˈθer.ə.pɪst/

chuyên gia trị liệu, nhà trị liệu

a speech therapist

transplant

/trænˈsplɑːnt/

(y học) cấy, ghép

vaccine

/ˈvæk.siːn/

(y học) vắc-xin

smallpox vaccine

pharmacologist

/ˌfɑː.məˈkɒl.ə.dʒɪst/

nhà nghiên cứu dược lý

Chọn tất cả