Atomic

IELTS

HEALTH PROBLEMS

học từ vựng

0%

Từ cần học

trigger

/ˈtrɪɡ.ər/

gây ra

pull the trigger

addiction

/əˈdɪk.ʃən/

 sự nghiện

overcome one's addiction to alcohol

allergy

/ˈæl.ə.dʒi/

sự dị ứng

dehydration

/ˌdiː.haɪˈdreɪ.ʃən/

sự mất nước

die of dehydration

avoid

/əˈvɔɪd/

ngăn ngừa

to avoid the city centre, turn right here

transmit

/trænzˈmɪt/

lây nhiễm, truyền (bệnh)

the World Cup Final is being transmitted live to over fifty countries

bacterial

/bækˈtɪə.ri.əl/

(thuộc) vi khuẩn, do vi khuẩn

a bacterial infection

stroke

/strəʊk/

đột quỵ

killed by a stroke of lightning

administer

/ədˈmɪn.ɪ.stər/

cấp, truyền, đưa (thuốc)

administer punishment

examine

/ɪɡˈzæm.ɪn/

kiểm tra

examine an old manuscript

tobacco

/təˈbæk.əʊ/

thuốc lá

cancer

/ˈkæn.sər/

ung thư

lung cancer

donor

/ˈdəʊ.nər/

người cho, người hiến

treat

/triːt/

điều trị, chữa trị

they treat their children very badly

diagnose

/ˈdaɪ.əɡ.nəʊz/

chẩn đoán

the doctor diagnosed measles

vaccinate

/ˈvæk.sɪ.neɪt/

chủng ngừa, tiêm chủng

vaccinated against smallpox

drug

/drʌɡ/

ma túy

a pain-killing drug

disease

/dɪˈziːz/

căn bệnh, bệnh tật

a serious disease

infection

/ɪnˈfek.ʃən/

sự nhiễm trùng

suffer

/ˈsʌf.ər/

chịu, bị; trải qua

do you suffer from headaches?

Chọn tất cả