Atomic

600 từ vựng toeic

Health : Sức Khỏe

học từ vựng

0%

Từ cần học

allow

/əˈlaʊ/

cho phép; để cho

smoking is not allowed here

alternative

/ɒlˈtɜː.nə.tɪv/

xen kẽ, thay phiên, luân phiên

have you got an alternative suggestion?

aspect

/ˈæs.pekt/

vẻ, bề ngoài; diện mạo

look at every aspect of the problem

concern

/kənˈsɜːn/

liên quan, dính líu; lo lắng, lo ngại, quan tâm

don't interfere in what doesn't concern you

incur

/ɪnˈkɜːr/

chịu, gánh, mắc, bị

incur great expense

personnel

/ˌpɜː.sənˈel/

cán bộ, nhân viên

airline personnel can purchase flight tickets at reduced prices

policy

/ˈpɒl.ə.si/

chính sách, đường lối

British foreign policy

portion

/ˈpɔː.ʃən/

phần, phần chia

he divided up his property and gave a portion to each of his children

regardless

/rɪˈɡɑːd.ləs/

không quan tâm, không chú ý tới, không đếm xỉa tới, bất chấp

I protested but he carried on regardless

salary

/ˈsæl.ər.i/

tiền lương

has your salary been paid yet?

suit

/suːt/

làm cho phù hợp, thích hợp; làm cho thỏa mãn, đáp ứng; tiện, hợp với

a business suit

Chọn tất cả