Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HIGHER EDUCATION - LANGUAGE FOCUS

học từ vựng

0%

Từ cần học

psychology

/saɪˈkɒl.ə.dʒi/

tâm lý học

sociology

/ˌsəʊ.siˈɒl.ə.dʒi/

xã hội học

favourite

/ˈfeɪ.vər.ɪt/

yêu thích, ưa thích

alarm

/əˈlɑːm/

chuông báo động, còi báo động

where's the fire alarm?

director

/daɪˈrek.tər/

đạo diễn

Chọn tất cả