17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

msc

thạc sĩ khoa học

Xóa

appointment

cuộc hẹn

Xóa

proportion

phần, phần của tổng thể

Xóa

lecturer

giảng viên đại học

Xóa

list

danh sách, bản kê khai

Xóa

department

khoa, bộ môn, ngành

Xóa

tutor

gia sư, trợ giảng

Xóa

shy

nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn