Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HIGHER EDUCATION - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

msc

msc

thạc sĩ khoa học

appointment

/əˈpɔɪnt.mənt/

cuộc hẹn

I'm looking for a permanent appointment

proportion

/prəˈpɔː.ʃən/

phần, phần của tổng thể

the proportion of the population still speaking the dialect is very small

lecturer

/ˈlek.tʃər.ər/

giảng viên đại học

list

/lɪst/

danh sách, bản kê khai

a shopping list

department

/dɪˈpɑːt.mənt/

khoa, bộ môn, ngành

tutor

/ˈtʃuː.tər/

gia sư, trợ giảng

a maths tutor

shy

/ʃaɪ/

nhút nhát, bẽn lẽn, e thẹn

he was too shy to speak to her

Chọn tất cả