17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

local

địa phương

Xóa

original

(thuộc) nguyên bản chính, bản gốc